Oblasti expertízy

Zachovávame prírodné zdroje. Chránime životné prostredie. Environmentálna udržateľnosť je náš záväzok.

Rozsiahle recyklačné riešenia z jednej ruky

Naša spoločnosť ponúka ucelený rad environmentálnych riešení pre zber, likvidáciu a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam v oblasti recyklácie a odpadového hospodárstva sme schopní ponúknuť našim zákazníkom na mieru a hodnotu optimalizované nakladanie s odpadom, a to od jednotlivých služieb až po celkový servis.

Vzhľadom k našej celosvetovej sieti sme schopní obchodovať s materiálmi všetkých druhov na svetovom trhu a dosiahnuť pre našich zákazníkov optimálne zhodnotenie. Medzi našich klientov patria výrobcovia a servisné centrá v rôznych priemyselných odvetviach, komerčné a priemyselné firmy, ako aj štátne a súkromné firmy pre nakladanie s odpadom.

Rafinácia drahých kovov

Elektrické a elektronické zariadenia ako sú mobilné telefóny, notebooky, osobné počítače alebo servery obsahujú širokú škálu prvkov a rôznych drahých kovov ako je napríklad zlato, striebro alebo paládium. Na základe našich skúseností a odborných technických znalostí o efektivite separácie a homogenizácie recyklovateľných materiálov môžeme garantovať našim zákazníkom najvyššie možné zhodnotenie vzácnych materiálov z recyklovaných zariadení.

Zber a doprava

Prostredníctvom našej celorepublikovej siete so špecializovanými dopravnými spoločnosťami zabezpečujeme prepravu elektrických a elektronických zariadení. Naša služba je tiež zameraná na poskytovanie adekvátnych zberných a prepravných kontajnerov.

Týmto sme schopní zaručiť všetkým zákazníkom ucelenú ponuku dopravných riešení. Navyše sa naši odborníci postarajú o organizáciu sprievodných záležitostí ako sú monitoring, dokumentácia a preclenie – týmto vieme zabezpečiť flexibilnú a bezpečnú prepravu v súlade s platnou legislatívou.

Spracovanie a recyklácia elektroodpadu

Z odpadu z elektrických a elektronických zariadení získavame obchodovateľné sekundárne materiály, ktoré získavame manuálnymi a mechanickými technikami spracovania.

Máme dlhoročné skúsenosti v špecializovaných technikách recyklácie s použitím najmodernejších technológií, spĺňame všetky súčasné platné legislatívne predpisy.

S najmodernejšími spracovateľskými technológiami garantujeme 100% detekciu a zamedzenie úniku nebezpečných látok a maximalizáciu miery recyklácie.

Vďaka tomuto prístupu sa správame šetrne k životnému prostrediu, pričom vieme efektívne získavať obchodovateľné vzácne materiály, ktoré sú opätovné použiteľné vo výrobe.

Demontáž, odvoz a zbavovanie sa nebezpečných látok

Riadne demontovaný, hmotnostne odvážený elektroodpad je odvezený a 100% zbavený nebezpečných látok v našich priestoroch.

Získané frakcie sú potom rozdelené v ďalších operáciách podľa ich hodnoty.

Časti obsahujúce nebezpečné látky sú zozbierané vo vhodných nádobách a následne zlikvidované.

Separácia a homogenizácia

Infraštruktúra triedenia a oddeľovania materiálu je postavená na vyťažení čo najväčšieho množstva vzácnych materiálov a vďaka tomu zabezpečuje vysokú mieru zisku drahých kovov zo vstupných materiálov.

Dlhoročné skúsenosti v tomto segmente a naša odborná spôsobilosť v oblasti analýzy elektronických zariadení nám umožňujú vstupné suroviny presne roztriediť podľa obsahu drahých kovov.

Výsledkom je homogénny východiskový materiál pre získavanie drahých kovov. Tento proces je nielen prínosom pre našich zákazníkov, kde sa snažíme získať čo najvyššiu hodnotu z recyklovaných materiálov, ale v konečnom dôsledku týmto aj šetríme naše životné prostredie!

Likvidácia dát

Bezpečné a legislatívne vyhovujúce zaobchádzanie s dátami zákazníkov a korporácií je veľmi dôležité, zvlášť v ére stále narastajúcich objemov citlivých obchodných dát. Tieto dáta musia byť nielen chránené, ale v prípade potreby aj riadne a bezpečne odstránené, bez ohľadu na to, či ide o údaje na smartfónoch, tabletoch alebo na harddiskoch počítačov.

Špeciálne služby

Materiálovo efektívny recyklačný manažment ako súčasť celkového životného cyklu je a bude čoraz dôležitejší, zvlášť v dobe stále narastajúceho a potrebného environmentálneho povedomia, limitovaných zdrojov nerastných surovín, zvýšených cien surových materiálov a obmedzenými kapacitami prostredia pre skládkovanie a emisie.

V každej fáze životného cyklu používaných produktov poskytujeme našim zákazníkom špeciálne služby, ako sú:

  • Recyklácia komponentov
  • Recyklácia produktu
  • Redistribúcia
  • Renovácia, repas, reuse
  • Remarketing
Dokumentácia a monitoring

V priebehu celého procesu recyklácie od zberu, triedenia, demontáž, spracovanie, triedenie a homogenizáciu až po rafináciu hodnotných materiálov, kontrolujeme a dokumentujeme všetky príslušné procesné kroky podľa našich vysokých štandardov kvality a súčasných nariadení a regulácií pre spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

V rámci monitoringu poskytujeme našim zákazníkom všetky požadované doklady, ako sú napríklad overovanie správ o hmotnostnom prietoku alebo certifikáty pre likvidáciu odpadu.

Na žiadosť poskytujeme našim zákazníkom aj jednotlivé a priebežné analýzy alebo výsledné správy z triedenia recyklovaných materiálov.

Pošlite nám správu

Patríme do skupiny Supportive Recycling Group, ktorá je od založenia plne nezávislá a samofinancovaná spoločnosť. V súvislosti s expanziou obchodu, od roku 2011 boli popri prevádzkach v Nemecku a na Slovensku v našej skupine otvorené nové zberné dvory a servisné lokality v Poľsku a Turecku.